Huishoudelijk Reglement Stichting Beheer Buuzepolle

U kunt hier het huishoudelijk reglement van Stichting beheer Buuzepolle downloaden.

Artikel 1

Het Bestuur 

 1. Dagelijks Bestuur
  Het dagelijks bestuur, bestaat uit voorzitter, secretaris en penningmeester.
  Het dagelijks bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechten en beheert de zaken der stichting overeenkomstig de statuten. (zie bijlage 1)
 2. Algemeen Bestuur
  Het algemeen bestuur bestaat overeenkomstig de statuten uit tenminste drie (3) personen. Bij besluit van het dagelijks bestuur bestaat het bestuur uit zes (6) personen:

voorzitter
secretaris
penningmeester
vicevoorzitter
bestuurslid algemeen beheer
bestuurslid algemene zaken

 1. Rooster van aftreden overeenkomstig de statuten:
  de bestuursleden hebben zitting voor een periode van 2 jaren;
  zij zijn 2 maal herbenoembaar; aftredend zijn: het ene jaar (1e jaar) de voorzitter, daarna (het 2e jaar) de secretaris, de vicevoorzitter en het bestuurslid algemeen beheer; en daarna (het 3e jaar) de penningmeester en het bestuurslid algemene zaken.  (zie bijlage 1)
 1. Taak omschrijving bestuur:

voorzitter, leidt de vergaderingen en is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid van de stichting; bij afwezigheid wordt zijn taak overgenomen door de vicevoorzitter; is ook deze afwezig, dan wordt door de overige bestuursleden uit hun midden een vervanger aangewezen;
secretaris, is belast met het bijhouden van alle correspondentie (in- en uitgaande post) en met de verzorging van alle aankondigingen; hij is tevens belast met het bijhouden van het totale adresbestand; hij beheerd de door de notulist gemaakte verslagen van activiteiten en vergaderingen;
penningmeester, beheert overeenkomstig de statuten de gelden en doet alle goedgekeurde financiële handelingen; hij kan taken delegeren naar de budgetbeheerder van een afdeling/commissie;
vice-voorzitter, zie voorzitter;
bestuurslid algemeen beheer, is namens het bestuur verantwoordelijk voor alle beheerders taken van de Buuzepolle; hij kan taken delegeren naar leden van een afdeling/commissie;
bestuurslid algemene zaken, verleent bijstand aan hiervoor genoemde bestuursleden.

Artikel 2

De leden van de stichting 

 1. Leden, ieder, die de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt, kan lid van de stichting worden door zich schriftelijk aan te melden bij het bestuur en wordt na aanname als zodanig lid der stichting.
 2. Ereleden, zijn zij, die op grond van bijzondere verdiensten jegens de stichting, door de ledenvergadering als zodanig worden benoemd. Zij hebben dezelfde rechten als gewone leden. Zij betalen geen contributie.
 3. Huisgenootleden, zijn zij, die echtgenote of echtgenoot van een lid zijn, alsmede één der partners in geval van duurzaam samenwonen, wanneer zij kunnen aantonen, dat zij gedurende één jaar op hetzelfde huisadres woonachtig zijn. Zij hebben dezelfde rechten als gewone leden.
 4. Aspirant(jeugd)leden,  personen jonger dan achttien jaar kunnen door het bestuur als aspirant-lid worden toegelaten. Deze aspirant-leden kunnen de leden-vergaderingen bijwonen en hebben het recht aan de besprekingen deel te nemen. Zij verkrijgen stemrecht bij het bereiken van de zestienjarige leeftijd. Aspirant-leden worden automatisch lid van de stichting bij het bereiken van de achttien jarige leeftijd of eerder bij huwelijk.
 5. Donateurs, zijn zij, die door een jaarlijkse geldelijke bijdrage de stichting steunen. Zij hebben geen recht de leden-vergaderingen bij te wonen en hebben geen stemrecht.
 6. Het lidmaatschap eindigt:

a. door schriftelijke opzegging aan het bestuur;
b. bij vervallenverklaring;
c. door overlijden van het lid.

Indien het lidmaatschap eindigt, is de volledige contributie over het lopende jaar verschuldigd. Leden, huisgenootleden en aspirant- leden, die weigeren zich aan de bepalingen van de statuten en het huishoudelijk reglement te onderwerpen, of zij, die door hun gedrag, woorden of handelingen redenen geven, die vervallen verklaring wenselijk maken, zullen door het bestuur worden geschorst, waarna in de eerstvolgende algemene ledenvergadering over hun vervallen verklaring zal worden gestemd. Bij vervallen verklaring van een lidmaatschap kan binnen een tijdsverloop van twee jaar geen nieuw lidmaatschap worden aangegaan.

Artikel 3

De algemene ledenvergadering 

 1. Jaarlijks wordt tenminste één algemene ledenvergadering gehouden, uiterlijk zes maanden na afloop van het stichtingsjaar.
 2. In deze algemene ledenvergadering wordt door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten aan de leden overlegd en wordt de contributie voor het volgende jaar vastgesteld, evenals de jaarlijkse bijdrage van de donateurs.
 3. Aan een eventueel batig saldo van de commissies zal door de ledenvergadering een wettelijk geoorloofde bestemming worden gegeven.
 4. Verdere algemene vergaderingen belegt het bestuur naar eigen oordeel of op schriftelijk en met reden omkleed verzoek van tenminste tien stemgerechtigde leden.
 5. Alle besluiten, uitgezonderd die, waaromtrent een afzonderlijke bepaling in de statuten voorkomt, worden genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen. Wordt deze meerderheid bij stemming over personen niet verkregen, zo zal een herstemming plaats hebben tussen het tweetal, hetwelk de meeste stemmen op zich heeft verenigd. Bij staking van stemming beslist het lot. Blanco stemmen zijn ongeldig. Elke stemming over personen geschiedt schriftelijk.
 6. Van een te houden algemene ledenvergadering zal de leden tenminste zeven dagen tevoren door middel van convocaties worden kennis gegeven. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
 7. Een commissiebestuur vergadert tenminste drie maal per jaar of zoveel vaker als het dit nodig oordeelt, alsmede op verzoek van tenminste twee van haar leden.
 8. Tussen één januari van elk jaar en de datum van de algemene jaarvergadering, bedoeld in dit reglement, houdt het bestuur een vergadering met de commissiebesturen, waarin het tijdstip en de agenda voor de algemene ledenvergadering worden vastgesteld en een programma voor het komende seizoen wordt ontworpen.

Artikel 4

De afdelingen/commissies van de stichting 

De stichting kent commissies, te weten:

 1. Biljartcommissie;
 2. Jeu de boule.
 1. Doel en taak van de afdelingen:

1.1 De commissies zijn overeenkomstig de statuten een orgaan van de stichting.
1.2 Elke commissie wordt bestuurd door een afzonderlijk commissiebestuur. Bestaande uit een oneven aantal van tenminste 3 leden.
1.3 De commissies hebben de volgende taken: Het jaarlijks opstellen van een begroting en een beleidsplan, zulks met inachtneming van de jaarraming en het beleidsplan van de stichting en het uiterlijk op 1 december voorleggen daarvan aan het bestuur van de stichting. De eventuele notulen van alle afdelingsvergaderingen worden in kopie gezonden naar de secretaris van de stichting.

2. De leden van een afdeling worden jaarlijks, op voordracht van de leden benoemd door het bestuur.

3. Reglementen (bijv. een wedstrijdreglement) worden op voordracht van een commissie door het bestuur vastgesteld.

4. In bijzondere gevallen kan het bestuur besluiten af te wijken van dit reglement; in gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

Artikel 5

De contributie 

De contributie wordt na overleg met de desbetreffende commissie door het bestuur vastgesteld. (zie bijlage 2) De contributie en eventueel overige bijdragen worden bij vooruitbetaling voor het gehele jaar geïnd. Leden, die een kwitantie voor contributie niet voldoen uiterlijk bij tweede aanbieding zullen een schrijven ontvangen. Indien dan nog niet betaald wordt binnen veertien dagen, wordt het nalatig lid, met inachtneming van artikel 2, geschorst.

Artikel 6

De biljartcommissie 

De Biljartcommissie is een commissie met beperkte zelfstandige financiële bevoegdheid. De afdeling maakt gebruik van een spaarrekening van de stichting. Jaarlijks maakt de afdeling een beleidsplan voor het komende jaar, waarvan de jaarrekening een vast onderdeel moet zijn. De commissie is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de consumpties. De penningmeester van de commissie is verantwoordelijk voor de verkoop van consumptie munten. Hiervan maakt hij na iedere training/competitiewedstrijd een financieel verslag voor de penningmeester van de het dagelijks bestuur. Hiervoor maken de genoemde penningmeesters regels/afspraken voor een goede uitvoering. Van de verkoop van de munten ontvangt de commissie een door het bestuur vast te stellen percentage. Voor alle activiteiten die plaatsvinden anders dan de eigen activiteiten wordt de catering gedaan door de Activiteitencommissie.

Artikel 7

De overige commissies 

Door de algemene ledenvergadering kunnen op voorstel van het bestuur worden benoemd:

a. een financiële commissie;

b. een activiteitencommissie;
welke de door de commissie vastgestelde activiteiten, onder toezicht van het  bestuur organiseert en het activiteitenmateriaal beheert en onderhoudt. Het aantal commissieleden wordt door het bestuur bepaald en wordt gekozen door de ledenvergadering, terwijl voor aftreding en herkiesbaarheid zoveel mogelijk dezelfde bepalingen zullen gelden. als voor bestuursleden is voorgeschreven. Op voorstel van het bestuur kunnen meerdere commissies voor speciale werkzaamheden worden benoemd, met eigen voorschriften en regels, die niet in strijd mogen zijn met de statuten en die na goedkeuring door het bestuur voor alle leden bindend zijn.

Artikel 8

Aansprakelijkheid 

De stichting is tegenover haar leden niet aansprakelijk voor verlies of schade uit welke hoofde ook door hen te lijden tengevolge van handelingen van één der bestuursleden of van hen, die in dienst der stichting zijn, onverminderd de persoonlijke aansprakelijkheid van hen, aan wiens schuld dit verlies of die schade te wijten is.

Artikel 9

Slotbepaling 

In alle gevallen, waarin de statuten niet voorzien beslist het bestuur, behoudens haar verantwoordelijkheid aan de ledenvergadering,

 

Bijlage 1

Samenstelling bestuur en afdelingen seizoen 2020

Bestuur:

Bert Kling
Theo Elzenaar

Ties Smit

Hennie Meijering

Roel Bijl
Marjan Koppers-Bakker

 

 

Afdeling Biljart:

 

Rooster van aftreden:

2018 voorzitter
2019 secretaris
2020 penningmeester

 

Rooster van aftreden:

2018 voorzitter
2019 secretaris
2020 penningmeester

Kascommissie:

…………………………. 1e jaar
………………………… 2e jaar
….…………………….. reserve lid

Rooster van aftreden:

jaarlijks wordt een nieuw reserve lid benoemd. Het bestaande reserve lid wordt dan 1e jaar lid en het 2e jaar lid treed dan af.

 

Bijlage 2 

Contributie, huur en inschrijfgelden van de afdelingen 

Bij besluit van de vergadering van het bestuur met de desbetreffende afdeling zijn de volgende contributies, inschrijfgelden en consumptieprijzen vastgesteld:

Contributie:

Lidmaatschap per lid                                € 100,-

 

Jeugdleden                                                                 ……….,….

Huisgenootleden

Donateurs (vrienden van)                                             €   25,00

 

Inschrijfgelden:

Nader omschrijven

 

Consumpties:

De Buuzepolle werkt hoofdzakelijk met consumptie munten. Voor een bedrag van € 5,00 ontvangt men 5 munten.

 1. Koffie en thee 1 munt
 2. Frisdrank uit een 1 literfles 1 munten
 3. Bier, flesje 2 munten
 4. Wijn, advocaat en andere zwak alcoholische dranken 2 munten
 5. Overige prijzen worden per activiteit vastgesteld

 

 

De verkoop en de prijs van de consumpties wordt afhankelijk van soort huurder en zelfwerkzaamheid per activiteit vastgesteld door de beheerder.

 

De Buuzepolle

Sportlaan 20
8355 BE Giethoorn

Telefoon: 06 19939893
E-mail: debuuzepolle@outlook.com 
Website: www.buuzepolle.nl

Route naar de Buuzepolle

Activiteiten: