Statuten Stichting Beheer Buuzepolle

STATUTEN

Artikel 1 - Naam en zetel

 1. Naam vereniging

De vereniging draagt de naam: Vereniging De Buuzepolle.

 1. Plaats van vestiging

De vereniging is gevestigd te Giethoorn in de gemeente Steenwijkerland.

 

Artikel 2 – Doel

De vereniging heeft ten doel: het organiseren van activiteiten voor haar leden zoals zijnde:

Biljarten

Gymnastiek

Koersbal

Jeu de Boules

En andere activiteiten

 

Artikel 3 – Geldmiddelen

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

contributies;

donaties;

giften;

en andere inkomsten.

 

Artikel 4 - Het bestuur

 1. Aantal bestuursleden

De vereniging wordt bestuurd door het bestuur, dat wordt gevormd door de

bestuursleden.

Het aantal bestuursleden bedraagt ten minste drie (3) bestuursleden.
Als het bestuur op enig moment niet uit het voorgeschreven aantal bestuursleden bestaat, zijn de dan in functie zijnde bestuursleden niettemin tot uitoefening van het bestuur bevoegd, onverminderd hun verplichting om onmiddellijk in de vacature(s) te (doen) voorzien.

 1. Benoeming bestuursleden door het bestuur

Het bestuur voorziet zelf in zijn vacatures. De benoeming komt tot stand door een bestuursbesluit genomen met ten minste twee/derde meerderheid in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

 1. Voorziening in vacature---------------------------------------------------­

    In een vacature moet, op initiatief van het bestuur, zo spoedig mogelijk---

    worden voorzien.-----------------------------------------------------------

    Wanneer door nalatigheid, verschil van mening of enige andere reden de----­

    benoeming van een bestuurslid uitblijft, wordt daarin – overeenkomstig-----

    artikel 2:299 Burgerlijk Wetboek - voorzien door de bevoegde rechtbank, op-

    verzoek van iedere belanghebbende of op vordering van het openbaar---------

    ministerie.----------------------------------------------------------------

 1. Zittingsperiode-----------------------------------------------------------­

    De bestuursleden hebben zitting voor een periode van twee (2) jaren.-------

    Zij zijn slechts tweemaal herbenoembaar. Nadien komen zij pas weer voor----

    benoeming als bestuurslid in aanmerking nadat ten minste één jaar na hun---

    laatste fungeren is verstreken.--------------------------------------------

 1. Het bestuur stelt aan de hand van de voorgeschreven zittingsduur een-------

    rooster van aftreden vast. Daarbij moet worden voorkomen dat het periodiek-

    aftreden een evenwichtig functioneren van het bestuur in gevaar brengt, om-

    welke reden het bestuur van geval tot geval de zittingsduur van een--------

    bestuurder mag verlengen met ten hoogste één jaar.-------------------------

5   Financiële bepaling-------------------------------------------------------­

    De bestuursleden genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning.----

    Het bestuur kan echter bij uitzondering aan een bestuurder een ------------

    tegemoetkoming toekennen voor de meer dan gebruikelijke tijd en inspanning-

    die aan de functie van de betreffende bestuurder is verbonden.-------------

    Een dergelijk besluit moet met algemene stemmen worden genomen en----------

    schriftelijk worden vastgelegd met ondertekening door alle bestuursleden.—-

    Het besluit kan bij gewoon meerderheidsbesluit op elk  moment worden-------

 

 

    herzien. De door bestuursleden gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.----

    Bedrijfsmatige of beroepsmatige leveranties, werkzaamheden of--------------

    dienstverlening door een bestuurslid aan of ten behoeve van de vereniging,--

    behoeven de voorafgaande schriftelijk vastgelegde eenstemmige toestemming—-

    van alle overige bestuursleden. Hetzelfde geldt als het bestuurslid bij----

    deze leveranties, werkzaamheden of dienstverlening een indirect belang-----

    heeft.---------------------------------------------------------------------

 1. Einde bestuurslidmaatschap-------------------------------------------------

    Een bestuurslid verliest zijn  functie:------------------------------------

-   door zijn aftreden op grond van het rooster van aftreden;-----------------­

-   door zijn aftreden op eigen verzoek;-------------------------------------­-

-   wanneer hij in staat van faillissement wordt verklaard, een regeling in het

    kader van de Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van----­-—

    toepassing wordt verklaard of hij surseance van betaling verkrijgt;-------­

-   door zijn overlijden, onder curatele stelling of wanneer over zijn vermogen

    of persoon een bewindvoerder of mentor wordt aangesteld;-------------------

­   door zijn ontslag krachtens een eenstemmig besluit van alle overige------­-

    bestuursleden;------------------------------------------------------------­

    door zijn ontslag  oor de rechtbank.---------------------:-----------------

Een door de rechtbank ontslagen bestuurder is voor een periode van vijf jaar na

het ontslag niet herbenoembaar  als bestuurder van de  vereniging.-------------­

Artikel 5 - Het bestuur----------------------------------------------------

 1. Samenstelling--------------------------------------------------------------

    Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, secretaris en------------

    penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen in een-

    persoon verenigd zijn.-----------------------------------------------------

    Het bestuur kan uit zijn midden voor de voorzitter, secretaris en/of ------

    penningmeester plaatsvervangers benoemen, die deze functie waarnemen-------

    ingeval van hun ontstentenis of belet.-------------------------------------

 1. Taak-----------------------------------------------------------------------

    Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging.------------------­

Artikel 6 - Vertegenwoordiging van de vereniging-------------------------

 1. De vereniging wordt vertegenwoordigd door:----------------------------------

    - het bestuur; of----------------------------------------------------------

    - de voorzitter en de secretaris samen; of--------------------------------­

    - de voorzitter en de penningmeester samen; of----------------------------­

    - twee gezamenlijk handelende bestuursleden.-------------------------------

 1. Het bestuur kan aan een bestuurslid of een derde volmacht verlenen om de---

    vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.---------

Artikel 7 – Bevoegd bestuur------------------------------------------------

 1. Registergoederen-----------------------------------------------------------

    Het bestuur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging,-

    vervreemding en bezwaring van registergoederen.----------------------------

 1. Zekerheidstelling voor anderen---------------------------------------------

    Het bestuur is niet bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de—-

 

 

    vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor--

    een ander sterk maakt of zich tot zekerheid voor een schuld van een ander—-

    verbindt.------------------------------------------------------------------

Artikel 8 Bestuursvergaderingen-------------------------------------------

 1. Frequentie-----------------------------------------------------------------

    Het bestuur vergadert ten minste eenmaal per kwartaal en voorts zo dikwijls

    als de voorzitter of ten minste twee bestuursleden dit gewenst acht(en).---

 1. Oproeping en notulering---------------------------------------------------­

    De secretaris roept op tot de vergadering door middel van een schriftelijke

    oproeping aan alle leden van het bestuur. Tussen de dag van verzending en—-

    die van de vergadering moeten ten minste zeven dagen liggen. De oproeping—-

    bevat een agenda van de te behandelen onderwerpen en waarnodig een nadere—-

    toelichting.---------------------------------------------------------------

    Indien een bestuurslid hiermee instemt kan de oproeping geschieden door een

    langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan

    het adres dat door het bestuurslid voor dit doel aan de vereniging bekend is

    gemaakt. ------------------------------------------------------------------

    De secretaris of een andere door de voorzitter daartoe aangewezen persoon—-

    maakt van het verhandelde in de vergadering notulen op die - nadat zij zijn

    vastgesteld - door de voorzitter en de secretaris worden ondertekend.------

    leder lid van het bestuur heeft recht op een door de secretaris uit te-----

    reiken en door hem te ondertekenen kopie van de notulen.-------------------

 1. Vertegenwoordiging door volmacht-------------------------------------------

    Een bestuurslid mag zich in de vergadering door een ander bestuurslid laten

    vertegenwoordigen. Daartoe is een aan de voorzitter te overleggen----------

    schriftelijke volmacht vereist.-------------------------------------------­

    Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de----

    volmacht elektronisch is vastgelegd.---------------------------------------

    Een bestuurslid kan gevolmachtigde zijn voor ten hoogste één bestuurslid.—-

Artikel 9 - Besluitvorming door het bestuur-------------------- --------

 1. Geldigheid-----------------------------------------------------------------

    Het bestuur kan zowel in als buiten vergadering besluiten nemen.-----------

    Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald kan een besluit in de---

    vergadering alleen worden genomen als meer dan de helft van het aantal in—-

    functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is.--------------

    Als op een vergadering niet de helft van de bestuursleden aanwezig of------

    vertegenwoordigd zijn, zal - niet eerder dan twee weken en niet later dan--

    zes weken na de eerste vergadering - een nieuwe vergadering kunnen worden--

    uitgeschreven. In die nieuwe vergadering kan dan - met behoud van vermelde-

    meerderheid van stemmen - over de onderwerpen die op de agenda van de------

    eerste vergadering stonden, worden besloten,·ongeacht het aantal dan-------

    aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden.-----------------------------­

    Een besluit buiten vergadering vereist eenstemmigheid van alle in functie--

    zijnde bestuursleden, waarvan schriftelijk moet  blijken.------------------

    Als werd gehandeld in strijd met het in deze statuten over de oproeping van

    de vergadering bepaalde, kan het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten-

    nemen, mits de ter vergadering afwezige bestuurders vóór het tijdstip van--

    de vergadering  hebben verklaard zich niet tegen de besluitvorming te------

    verzetten.-----------------------------------------------------------------

 1. Wijze van stemmen----------------------------------------------------------

    De stemmingen geschieden mondeling, tenzij een bestuurslid schriftelijke---

    stemming verlangt.--------------------------------------------------------­

    Stemmingen kunnen ook door middel van een elektronisch communicatiemiddel--

    worden uitgeoefend. Het bestuur kan voorwaarden stellen aan het gebruik van

    het elektronisch communicatiemiddel. Deze voorwaarden worden bij de--------

    oproeping bekend gemaakt.--------------------------------------------------

 1. Vereiste meerderheid------------------------------------------------------­

    Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, worden besluiten-------

    genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.----------------------------

 1. Staken van stemmen--------------------------------------------------------­

Mocht bij stemming over de benoeming van personen bij eerste stemming geen-----

    meerderheid worden verkregen, dan zal een nieuwe stemming plaats hebben.---

    Als ook dan geen meerderheid verkregen wordt, zal bij een tussenstemming---

    worden beslist tussen welke personen zal worden herstemd.------------------

    Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot; staken-

    de stemmen bij een andere stemming dan is het voorstel verworpen.----------

Artikel 10 - Boekjaar, financiële administratie en archief------------

 1. Boekjaar-------------------------------------------------------------------

    Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.--------------

 1. Administratie en archief--------------------------------------------------­

    Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en van--

    alles wat de werkzaamheden van de vereniging betreft zodanig te-------------

    administreren dat de rechten en verplichtingen van de vereniging steeds-----

    kunnen worden gekend en - de administratie met alle bescheiden en andere---

    gegevensdragers die daarbij horen zorgvuldig en op voor naslag en controle-

    toegankelijke wijze te bewaren.--------------------------------------------

 1. Jaarstukken----------------------------------------------------------------

    Het bestuur zorgt jaarlijks voor een financieel jaarverslag, waaruit blijkt

    van de ontvangsten en uitgaven van het afgelopen boekjaar en de------------

    vermogenstoestand van de vereniging aan het einde daarvan.------------------

    Dit verslag moet binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar van de-----

    vereniging door het bestuur zijn vastgesteld. Hetzelfde geldt voor de-------

    begroting voor het dan lopende jaar, voor zover dat al niet eerder is------

    gebeurd.-------------------------------------------------------------------

Artikel 11 - Statutenwijziging--------------------------------------------

 1. Bevoegdheid en besluitvorming---------------------------------------------­

    Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen.----------------------------

    Het besluit daartoe kan slechts worden genomen met unanieme stemmen in-----

    een vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd-----

    zijn. Als op deze vergadering niet alle bestuursleden aanwezig of----------

    vertegenwoordigd zijn, zal - niet eerder dan twee weken en niet later dan--

    zes weken na de eerste vergadering - een nieuwe vergadering kunnen worden--

    uitgeschreven. In die nieuwe vergadering kan dan - met behoud van vermelde-

    meerderheid van stemmen - tot statutenwijziging worden besloten, ongeacht--

    het aantal dan aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden.---------------

 1. Uitvoering-----------------------------------------------------------------

    Het bestuur draagt zorg voor de uitvoering van het besluit.----------------

    De statutenwijziging komt tot stand door middel van een daartoe op te maken

    notariële akte. leder bestuurslid is bevoegd daarbij namens de vereniging op

    te treden, onder overlegging aan de notaris van het stuk of de stukken-----

    waaruit van het rechtsgeldig besluit tot wijziging blijkt.-----------------

    Een authentiek afschrift van de akte van wijziging en een doorlopende tekst

    van de gewijzigde statuten moeten worden neergelegd bij het----------------

    Handelsregister.-----------------------------------------------------------

Artikel 12 - Ontbinding van de vereniging, fusie, splitsing------------

 1. Ontbindingsbesluit--------------------------------------------------------­

    Het bestuur is bevoegd de vereniging te ontbinden.--------------------------

    Voor het besluit tot ontbinding gelden dezelfde regels als hiervoor--------

    opgenomen voor het besluit tot statutenwijziging.--------------------------

    Het besluit tot ontbinding geeft zo mogelijk ook aan welke bestemming wordt

    gegeven aan het na vereffening blijkende vereffeningsaldo.-----------------

    Als de vereniging op het tijdstip van haar ontbinding geen baten meer heeft,

    houdt zij op te bestaan. In dat geval doet het bestuur daarvan opgave aan--

    het Handelsregister--------------------------------------------------------

    De boeken en bescheiden van de ontbonden vereniging blijven gedurende zeven-

    jaar nadat de vereniging heeft opgehouden te bestaan onder bewaring van de--

    door het bestuur bij het besluit tot ontbinding aangewezen persoon. Binnen-

    acht dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht moet de aangewezen---------­

    bewaarder zijn naam en adres opgeven aan het Handelsregister.--------------

 1. Andere oorzaak-------------------------------------------------------------

    De vereniging wordt bovendien ontbonden:------------------------------------

    - door insolventie nadat de vereniging in staat van faillissement is--------

      verklaard of door opheffing van het faillissement wegens de toestand van-

      de boedel;---------------------------------------------------------------

    - door een daartoe strekkende rechterlijke uitspraak in de bij de wet------

      genoemde gevallen.-------------------------------------------------------

 1. Fusie of splitsing--------------------------------------------------------­

    Voor een besluit tot fusie of splitsing van de vereniging of onderdelen-----

    daarvan gelden dezelfde regels van besluitvorming als voorgeschreven voor--

    een statutenwijziging, onverminderd de eisen van de wet.-------------------

Artikel 13 - Vereffening---------------------------------------------------

 1. Vereffenaars---------------------------------------------------------------

    De vereffening van het vermogen van de ontbonden vereniging en de-----------

    afwikkeling van haar zaken geschiedt door het bestuur.---------------------

 1. Vereniging in liquidatie---------------------------------------------------­

    De vereniging blijft na haar ontbinding voortbestaan indien en voor zover---

    dit voor de vereffening van haar zaken nodig is.---------------------------

    Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel-

    mogelijk en nodig van kracht.----------------------------------------------

    In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moeten aan de---

    naam van de vereniging worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".--------

 1. Bestemming vereffeningsaldo------------------------------------------------

    Voor zover dat nog geen deel uitmaakt van het ontbindingsbesluit, bepaalt--

    het bestuur welke bestemming, na betaling van alle schulden, aan de--------

    overgebleven bezittingen van de vereniging (het vereffeningsaldo) zal worden

    gegeven, met dien verstande, dat het saldo moet worden bestemd voor een----

    doel dat het doel van de vereniging zoveel mogelijk nabij komt. Voor dit----

    nader besluit tot bestemming van het vereffeningsaldo gelden dezelfde------

    vereisten als gelden voor het besluit tot ontbinding.----------------------

    De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars-----

    bekende baten meer aanwezig zijn.------------------------------------------

    De vereniging houdt in geval van vereffening op te bestaan op het tijdstip--

    waarop de vereffening eindigt. De vereffenaars doen daarvan opgave aan het-

    Handelsregister------------------------------------------------------------

Artikel 14 - Reglementen--------------------------------------------------­

Het bestuur kan een huishoudelijk reglement of andere reglementen vaststellen,-

wijzigen of intrekken. Een reglement mag niet in strijd zijn met de statuten of

de wet en evenmin onderwerpen bevatten die naar het geldende recht in statuten-

behoren te worden geregeld.---------------------------------------------------­

Artikel 15 - Onvoorziene gevallen-----------------------------------------

In alle gevallen waarin door de statuten of de wet niet is voorzien, beslist---

het bestuur.-------------------------------------------------------------------

SLOTBEPALINGEN--------------------------------------------------------------­

Eerste bestuur-----------------------------------------------------------------

Door de oprichters wordt het eerste aantal bestuursleden vastgesteld op drie---

(3) en tot eerste bestuurders benoemd:-----------------------------------------

 1. de heer Bert Kling, voornoemd;--------Voorzitter----------------------------
 2. de heer Theo Elzenaar, voornoemd; en  penningmeester-----
 3. de heer Marjan Koppers-Bakker. voornoemd.--   Secretaris -------------------------------------­

De onder 1, 2 en 3 genoemde personen vervullen de functie van respectievelijk:-

voorzitter, penningmeester en secretaris.--------------------------------------

Inschrijving in het Handelsregister--------------------------------------------

Het bestuur draagt zorg voor onmiddellijke eerste inschrijving van de vereniging

in het Handelsregister, mede om te voorkomen dat bestuursleden door het--------

ontbreken daarvan eventueel persoonlijk aansprakelijk kunnen zijn voor---------

verbintenissen van de vereniging.-----------------------------------------------

Eerste boekjaar----------------------------------------------------------------

Het eerste boekjaar van de vereniging eindigt op eenendertig december-----------

tweeduizend vijftien (31-12-2015).---------------------------------------------

Adres--------------------------------------------------------------------------

Het adres van de vereniging is Sportlaan 20 te 8355 BE Giethoorn.-------------

SLOT--------------------------------------------------------------------------

Waarvan akte is verleden te Steenwijkerland, op de datum in het hoofd van deze-

akte vermeld.------------------------------------------------------------------

De verschenen personen zijn mij, notaris. bekend. De zakelijke inhoud van de---

akte is - door mij aan hen opgegeven en toegelicht, waarbij ik tevens heb------

gewezen op de gevolgen die voor partij(en) uit de inhoud van deze akte---------

voortvloeien. De verschenen personen hebben verklaard tijdig voor het verlijden

van de inhoud te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen.---------

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door

de verschenen personen en vervolgens door mij, notaris.------------------------

 

(Volgt ondertekening)

 

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

 

De Buuzepolle

Sportlaan 20
8355 BE Giethoorn

Telefoon: 06 19939893
E-mail: debuuzepolle@outlook.com 
Website: www.buuzepolle.nl

Route naar de Buuzepolle

Activiteiten:

 • donderdag 26 september 2024
  Bingo

  Bingo in de Buuzepolle

  lees meer